O organizaci


Účel a poslání: 

1. Účelem a posláním spolku je pomoc lidem, kteří se dostali do nepříznivé životní situace, vzdělávání a prevence v oblasti rizikového chování.

2. Spolek realizuje:
a) programy sociální prevence a integrace v oblastech závislostí, sociálního vyloučení, etnických minorit, obětí trestné činnosti a nezaměstnaných osob.
b) programy léčby, snižování rizik a resocializace pro osoby ohrožené drogovou závislostí, alkoholismem nebo patologickým hráčstvím.
c) programy primární prevence a vzdělávání v oblastech sociálně-nežádoucích jevů, rizikového chování a sociálního vyloučení.
d) vzdělávání pro odbornou veřejnost.
e) poradenské programy pro oběti trestné činnosti, děti a mládež, závislé a jejich blízké.
f) kulturní, sportovní, popularizační a volnočasové aktivity, které slouží k podpoře dětí, mládeže a rodin, vyloučených osob nebo soužití mezi majoritou a minoritními skupinami.
g) programy na podporu realizace ozdravných, edukačních a rehabilitačních aktivit určených pro specifické skupiny obyvatel (zdravotně znevýhodnění a zdravotně ohrožení občané včetně dětí a seniorů) a edukačních aktivit realizovaných pro všechny skupiny obyvatel, zaměřených na zdravý životní styl, zvyšování informovanosti o možnostech prevence v oblasti zdraví a na výchovu občanů k péči o vlastní zdraví.
h) restorativní programy, které vytvářejí bezpečný prostor pro setkání oběti, pachatele, případně dalších osob.
i) podporu a rozvoj aktivit pro rodinu a dítě, zajišťuje poradenské služby konzultace psychologa, sociálního pracovníka, právníka a jiných odborníků, v nepříznivých životních situacích. j)volnočasové a zájmové činnosti pro děti, mládež, dospělé a rodiny včetně zájmového vzdělávání.
k)oddlužení.

3. Ve všech těchto výše uvedených oblastech vymezuje roční dílčí cíle a spolupracuje se státními i nestátními institucemi z regionu Přerovska i celé ČR.